8 Gợi Ý Để làm cho Sạch Nấm MốcBảo vệ bản thân.

Bạn đang xem: Apple watch series 8

Đeo thiết bị bảo vệ cá nhân (găng tay, mặt nạ, kính bảo vệ mắt) để bảo vệ mắt, mũi, miệng cùng da.Quăng bỏ! Lấy nó ra ngoài! Bất cứ đồ vật nào đã bị ẩm vì nước lũ cùng không thể được làm cho sạch với khô hoàn toàn trong vòng 24 đến 48 giờ cần phải được có ra ngoài. Chụp hình những đồ cần sử dụng bị hư để yêu cầu bảo hiểm bồi thường.Đưa không khí vào. Mở tất cả các cửa ra vào cùng cửa sổ khi quý vị đang có tác dụng việc, với để mở nhiều cửa nhất bao gồm thể một cách an ninh khi quý vị rời khỏi.Lưu thông. lúc nguồn điện đã có thể được sử dụng an toàn, hãy cần sử dụng quạt cùng máy hút ẩm để loại bỏ độ ẩm.Không trộn lẫn những chất tẩy rửa. Nếu quý vị sử dụng những sản phẩm làm sạch, thì tránh việc trộn những sản phẩm có tác dụng sạch với nhau. KHÔNG NÊN trộn thuốc tẩy rửa cùng thuốc chứa amoniac vì nó có thể tạo ra hơi độc.Cọ rửa bề mặt. làm sạch bằng nước với chất tẩy rửa. Loại bỏ tất cả những vết nấm mốc mà lại quý vị gồm thể chú ý thấy. Làm cho khô ngay.Đừng che đậy vết nấm mốc, hãy loại bỏ nó. Sơn hoặc trát lên nấm mốc sẽ không ngăn ngừa nấm mốc phạt triển. Khắc phục hẳn vấn đề về nước cùng loại bỏ tất cả các vết nấm mốc trước lúc sơn hoặc trát.Làm khô. Nếu được, quý vị buộc phải lau khô nhà cùng mọi thứ vào đó càng sớm càng tốt – trong vòng 24 đến 48 tiếng đồng hồ.
My string is Niệm Bồ Tát (Thiá»n sÆ° Nhất Hạnh) và I want lớn decode it lớn Niệm nhân tình Tát (Thiền sư tốt nhất Hạnh). I see in that site can bởi that http://www.enderminh.com/minh/utf8-to-unicode-converter.aspx

and I start to try by Python

mystr = "09. Bát Nhã Tâm Kinh"mystr.decode("utf-8")but actually it is not correct because original string is utf-8 but the string show is not my expecting result.

Note: it is Vietnamese character.

How lớn resolve that case? Is that Windows Unicode or something? How to lớn detect the encoding here.


chia sẻ
Improve this question
Follow
edited Oct 6, 2018 at 10:15
*

halfer
19.8k1717 gold badges9999 silver badges186186 bronze badges
asked Oct 21, năm trước at 16:17
*

giaosudaugiaosudau
2,21166 gold badges3333 silver badges6464 bronze badges
5
showroom a bình luận |

4 Answers 4


Sorted by: Reset to mặc định
Highest score (default) Trending (recent votes count more) Date modified (newest first) Date created (oldest first)
30
The only thing that helped me with broken cyrillic string - https://github.com/Luminoso
Insight/python-ftfy

This module fixes pretty much everything & works much better than online decoders.


tóm tắt
Improve this answer
Follow
answered Oct 6, 2016 at 19:42
*

Dmytro Rostopira
Dmytro Rostopira
10.6k44 gold badges6464 silver badges8585 bronze badges
6
| Show 1 more bình luận
17
I"m not sure what you can vị with these kind of data, but for your example in your original post, this works (Python 3.x):

nội dung
Improve this answer
Follow
edited Nov 1, 2022 at 19:11
answered Oct 21, 2014 at 17:27
*

Jonathan Ballet
Jonathan Ballet
97399 silver badges2121 bronze badges
7
| Show 2 more comments
3
Try:

str.encode("ascii", "ignore").decode("utf-8")

You"re encoding the string in ASCII format / ignoring the errors và decoding in UTF-8. This may remove the accents, but it"s one approach.


giới thiệu
Improve this answer
Follow
answered Oct 15, 2019 at 2:34
user7075574user7075574
showroom a comment |
0
The correct method in python 3.9.6 is:

"string".encode("utf-8").decode("latin-1")"string".encode("latin1").decode("utf8")So, you can use:

"09. Bát Nhã Tâm Kinh".encode("latin1").decode("utf8")and the đầu ra is:

tóm tắt
Improve this answer
Follow
edited May 22 at 15:03
answered Aug 17, 2022 at 21:46
*

boludozboludoz
3644 bronze badges
showroom a bình luận |

Your Answer


Thanks for contributing an answer lớn Stack Overflow!

Please be sure lớn answer the question. Provide details và share your research!

But avoid

Asking for help, clarification, or responding to lớn other answers.Making statements based on opinion; back them up with references or personal experience.

To learn more, see our tips on writing great answers.

Xem thêm: 50 Mẫu Váy Đầm Dự Tiệc Cưới Đẹp Đơn Giản, Sang Trọng 2023, Cách Chọn Váy Dự Đám Cưới


Draft saved
Draft discarded

Sign up or log in


Sign up using Google
Sign up using Facebook
Sign up using thư điện tử and Password
Submit

Post as a guest


Name
email Required, but never shown


Post as a guest


Name
email

Required, but never shown


Post Your Answer Discard

By clicking “Post Your Answer”, you agree lớn our terms of service và acknowledge that you have read and understand our privacy policy và code of conduct.


Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.
Featured on Meta
Visit chat
Linked
0
Only half of my CSV is encoded
Related
1
UTF-8 in Python
0
Python utf8 encoding problem
2
Python encoding utf error
0
UTF8 encoding error
52
python encoding utf-8
2
Python unicode encoding using UTF-8
1
UTF-8 coding in Python
2
Python UTF8 encoding
1
How khổng lồ fix or remove malformed utf-8 characters in Python3
0
Is there any way to lớn fix Unicodedecodeerror: 'utf-8' - python
Hot Network Questions more hot questions

Question feed
Subscribe to lớn RSS
Question feed to subscribe to this RSS feed, copy & paste this URL into your RSS reader.


lang-py
Stack Overflow
Products
Company
Stack Exchange Network
Site thiết kế / logo sản phẩm © 2023 Stack Exchange Inc; user contributions licensed under CC BY-SA. Rev2023.8.29.43607


Your privacy

By clicking “Accept all cookies”, you agree Stack Exchange can store cookies on your device and disclose information in accordance with our Cookie Policy.