chiến thắng của bí quyết mạng mon Tám năm 1945 và sự thành lập và hoạt động của nước vn Dân nhà cộng hòa, ni là nước cộng hòa làng hội công ty nghĩa Việt Nam, là thành công vĩ đại, là mốc son chói lọi của lịch sử cách mạng Việt Nam.

Bạn đang xem: Lịch sử việt nam 1930 đến 1945Thắng lợi của bí quyết mạng mon Tám 1945, gắn liền với sự chỉ huy sáng suốt, tài tình của Đảng và quản trị Hồ Chí Minh - lãnh tụ công dụng của Đảng và dân tộc ta.

Đường lối cách mạng giải phóng dân tộc là nhân tố hàng đầu quyết định chiến thắng của cuộc biện pháp mạng mon Tám. Quá trình hình thành đường lối kế hoạch giải phóng dân tộc là quá trình vận dụng trí tuệ sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin vào điều kiện ví dụ của làng mạc hội việt nam đầu thay kỷ XX - một buôn bản hội nằm trong địa nửa phong kiến. Dưới giai cấp tàn bạo của thực dân Pháp, việt nam từ một xóm hội phong loài kiến thuần túy biến thành một làng mạc hội thuộc địa, dù đặc điểm phong con kiến còn được duy trì 1 phần nhưng những mặt bao gồm trị, khiếp tế, văn hóa, thôn hội đều vận động trong tiến trình của xã hội ở trong địa. Trong lòng xã hội nước ta thời kỳ này đã tạo nên nên những xích míc giai cấp, dân tộc xen kẽ rất phức tạp.

Để sinh ra đường lối phương pháp mạng đúng mực nghĩa là phải vận dụng lý luận biện pháp mạng vào đk lịch sử cụ thể của thôn hội nằm trong địa việt nam để nhận thức đúng xích míc cơ bản, đa phần của làng mạc hội Việt Nam, xác minh đúng kẻ thù, ra quyết định nhiệm vụ chiến lược, những chủ trương chính sách để tập hòa hợp lực lượng và phương pháp cách mạng giải phóng dân tộc đúng đắn. Do đó, quá trình hình thành đường lối cách mạng giải tỏa dân tộc quá trình 1930-1945, Đảng ta đã làm qua quy trình đấu tranh biện pháp mạng kiên trì vừa thẳng tuyên truyền, giáo dục, vận động tổ chức triển khai quần chúng đấu tranh chống đế quốc thực dân, kháng sưu cao thuế nặng, kháng khủng cha dã man vừa phát triển lực lượng vấp ngã sung, tăng cường lãnh đạo các cấp của Đảng độc nhất là nên nhiều lần lập mới, bổ sung cập nhật Ban Chấp hành trung ương của Đảng vừa bắt buộc đẩy mạnh vận động “tự chỉ trích”, đấu tranh với lòng tin Bolshevik để khắc phục những quan niệm cho rằng: Những nguyên lý về “giai cấp phương pháp mạng” được xem như phần đa giáo lý đề xuất được tiếp thu vô điều kiện như chân lý không thay đổi khi áp dụng lý luận cách mạng vào đk lịch sử rõ ràng của làng hội nằm trong địa Việt Nam. Đây là cuộc đấu tranh rất quyết liệt và phức hợp chống chủ nghĩa giáo điều, dập khuôn sản phẩm móc, kháng chủ nghĩa nhà quan tách bóc rời thực tiễn.

Những nội dung thiết yếu trị, khiếp tế, xóm hội, văn hóa của cương lĩnh bao gồm trị trước tiên của Đảng ta đã đáp ứng nhu cầu đúng yêu cầu khách quan của lịch sử, đáp ứng nhu cầu khát vọng tự do tự vì của toàn dân tộc, phù hợp với xu thế cải cách và phát triển của thời đại mới xuất hiện sau chiến thắng của biện pháp mạng tháng Mười Nga 1917, đúng như chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định, thời đại bắt đầu là: “Thời đại biện pháp mạng kháng đế quốc, thời đại hóa giải dân tộc”. Cương lĩnh thiết yếu trị thứ nhất này đang xử lý đúng chuẩn vấn đề dân tộc và kẻ thống trị trong kế hoạch cách mạng hóa giải dân tộc. Vì xích míc cơ bản và hầu hết của buôn bản hội vn thời kỳ này là mâu thuẫn giữa dân tộc vn với thực dân Pháp với tay không nên phản động.

Bảy mon sau, tại hội nghị lần trước tiên của Ban Chấp hành Trung ương, núm cho Ban Chấp hành trung ương lâm thời, Luận cương bao gồm trị của Đảng cộng sản Đông Dương (Dự án để luận bàn trong Đảng) được thay thế cho cưng cửng lĩnh bao gồm trị trước tiên của Đảng cộng sản nước ta lại nhấn mạnh mâu thuẫn ách thống trị ngày càng ra mắt gay gắt ngơi nghỉ Việt Nam, Lào với Cao Miên: “Một bên là thợ thuyền dân cày cùng các bộ phận lao khổ, một bên thì địa công ty phong kiến, tư bạn dạng và đế quốc chủ nghĩa”. Luận cương khẳng định tính hóa học của cuộc phương pháp mạng Đông Dương thuở đầu là cuộc “cách mạng tứ sản dân quyền” mang đến đây là: “Thời kỳ dự bị để gia công xã hội giải pháp mạng”. Luận cương mang đến rằng: trọng trách cốt yếu của giải pháp mạng tứ sản dân quyền là phải: “Tranh đấu để đánh đổ các di tích phong kiến, tấn công đổ các cách tách lột theo lối tư bản và để thực hành thực tế thổ địa biện pháp mạng cho triệt để” với “Đánh đổ nhà nghĩa đế quốc Pháp tạo nên Đông Dương hoàn toàn độc lập”. Luận cương cứng còn xác định hai nhiệm vụ chiến lược bội nghịch đế cùng phản phong bắt buộc được để ngang mặt hàng nhau: “Có tấn công đổ được đế quốc nhà nghĩa bắt đầu phá được các ách thống trị địa chủ và làm bí quyết mạng ông địa được chiến hạ lợi, cơ mà có phá vỡ được chế độ phong kiến thì mới đánh đổ được đế quốc công ty nghĩa”. Luận cương cứng đã quá nhấn mạnh cách mạng ruộng đất với đấu tranh kẻ thống trị là điều không tương xứng với thực tế của làng hội thuộc địa.

Đến tháng 12/1930, trong thư của trung ương gửi những cấp Đảng bộ, lại liên tiếp nhấn mạnh dạn đấu tranh thống trị và xác định: Địa chủ là “thù địch của dân cày, không hề kém gì đế quốc công ty nghĩa” , “liên kết đế quốc chủ nghĩa mà bóc tách lột dân cày” . ách thống trị tư sản “có một thành phần đã xuất hiện phản phương pháp mạng” một phần tử khác “kiếm biện pháp thỏa hiệp với đế quốc” một thành phần “ra mặt phòng đế quốc” nhưng cho khi phương pháp mạng cải tiến và phát triển “chúng vẫn theo phe đế quốc mà chống lại phương pháp mạng”. Vào thư này, Ban thường xuyên vụ trung ương chủ trương: “Tiêu khử địa chủ”, “tịch ký toàn bộ ruộng đất của chúng nó (địa chủ) mà lại giao cho bựa và trung nông”. Dấn thức không phù hợp với trong thực tế của buôn bản hội ở trong địa việt nam và không phù hợp với chiến lược cách mạng giải phóng dân tộc còn kéo dãn dài gần 5 năm cho tới Đại hội đại biểu toàn Đảng lần thứ nhất (tháng 3/1935).

Hội nghị trung ương tháng 11/1939 sẽ quyết định: “Cuộc cách mệnh tứ sản dân quyền do Mặt trận Thống nhất dân tộc bản địa phản đế Đông Dương tiến hành giải quyết: 1. Đánh đổ đế quốc Pháp, vua chúa bổn xứ với tất cả bầy phản cồn tay sai đến đế quốc và bội phản dân tộc. 2. Đông Dương trả toàn tự do (thi hành quyền dân tộc bản địa tự quyết). 3. Lập cơ quan chỉ đạo của chính phủ cộng hòa dân chủ. 4. Lập quốc dân phương pháp mệnh quân. 5. Quốc hữu hóa phần nhiều nhà băng, các cơ quan liêu vận tải, giao thông những binh xưởng, các sản đồ vật trên rừng, dưới hải dương và bên dưới đất. 6.Tịch cam kết và quốc hữu hóa tất cả các nhà máy sản xuất của tư bản ngoại quốc và lũ đế quốc thực dân và gia sản của đàn phản bội dân tộc, xí nghiệp giao thợ thuyền cai quản lý. 7.Tịch ký kết và quốc hữu hóa khu đất ruộng của đế quốc thực dân và đàn phản bội dân tộc. Lấy khu đất của đàn phản bội, đất công điền, đất bỏ phí chia cho quần bọn chúng nông dân cày cấy. 8.Thi hành luật lao hễ ngày 8 giờ, 7 giờ cho các hầm mỏ. 9. Vứt hết các thứ sưu thuế. 10. Thủ tiêu toàn bộ các khế ước cho vay đặt nợ. 11. Phát hành các quyền tự do thoải mái dân chủ, cả quyền nghiệp đoàn phổ quát đầu phiếu, những người công dân tự 18 tuổi trở lên, bất kể đàn ông lũ bà nòi giống nào phần đa được quyền thai cử, ứng cử. 12. Phổ thông giáo dục đào tạo cưỡng bách. 13. Nam phụ nữ bình quyền về đa số phương diện làng hội, kinh tế tài chính và chính trị. 14. Mở rộng các cuộc thôn hội, y tế, cứu vớt tế, thể thao.v.v .

Một điểm rất đặc sắc của quy trình hình thành, cách tân và phát triển và hoàn thành đường lối kế hoạch cách mạng giải phóng dân tộc bản địa thời kỳ 1930-1945 là lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và tw Đảng ta đã sáng tạo một hình thức tổ chức độc đáo cân xứng với điều kiện lịch sử của Việt Nam, chính là lập mặt trận dân tộc bản địa thống nhất nhằm hiện thực hóa tư tưởng của V.Lenin vĩ đại: bí quyết mạng là việc nghiệp của quần chúng- bí quyết mạng giải tỏa dân tộc là việc nghiệp của toàn dân nước ta được Đảng tuyên truyền giác ngộ cùng được tập hợp tổ chức trong mặt trận dân tộc thống nhất nhằm phát huy sức khỏe đại liên hiệp toàn dân tộc.

Vào năm 1936, trước nguy cơ của trận đánh tranh quả đât lần trang bị 2, Đại hội VII quốc tế cộng sản chủ trương tập hợp mọi lực lượng dân chủ chủ quyền chống chính sách phản động, chống chủ nghĩa vạc xít. Các nước trên thế giới đã hình thành mặt trận dân tộc bản địa rộng rãi. Ở Pháp, năm 1935, khía cạnh trận dân gian Pháp được ra đời và giành được thắng lợi trong cuộc tổng tuyển chọn cử và đứng ra ra đời chính tủ (5/1936).

Thực hiện nghị quyết của nước ngoài Cộng sản, tận dụng Mặt trận dân gian Pháp giành thành công ở Pháp, Đảng ta đã công ty trương không ngừng mở rộng Mặt trận Dân công ty thống độc nhất vô nhị Đông Dương nhằm mục đích tập hợp những giai cấp, đảng phái, dân tộc, tổ chức chính trị, xóm hội và tôn giáo không giống nhau thực hiện trách nhiệm chung là: “Mặt trận dân chúng thống duy nhất phản đế buộc phải dùng đủ phương thức mà đánh tan thống trị của đế quốc Pháp, chống đế quốc chiến tranh, phòng chủ nghĩa phát xít, bênh vực Xô Viết Liên bang”. Đến hội nghị Trung ương mon 11/1939, bốn duy giải thích về tổ chức triển khai lực lượng cách mạng giải phóng dân tộc của Đảng đã trọn vẹn thống độc nhất vô nhị với tư tưởng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc: trọng trách đánh Pháp xua Nhật chưa phải chỉ của riêng ách thống trị công nhân cùng nông dân mà lại là nhiệm vụ chung của toàn dân Việt Nam, khi trung ương Đảng xác định: “Thống độc nhất vô nhị lực lượng dân tộc là điều kiện cốt yếu để tấn công đổ đế quốc Pháp”. Quyết nghị của họp báo hội nghị Trung ương tháng 11/1940 đã gửi ra quan niệm về “Mặt trận dân tộc thống độc nhất phản đế là việc liên minh giữa những lực lượng giải pháp mệnh bội phản đế không minh bạch giai cấp, đảng phái, dân tộc, tôn giáo, mục đích là triển khai thống nhất hành vi giữa những lực lượng ấy đặng tranh đấu tiến tới vũ trang bạo động đánh đổ đế quốc Pháp, Nhật và những lực lượng phản cồn ngoại xâm và những lực lượng phản bội bội quyền lợi và nghĩa vụ dân tộc tạo nên Đông Dương được hoàn toàn giải phóng”.

Tại hội nghị này, dù tw đã khẳng định: “Khẩu hiệu giải pháp mệnh làm phản đế; phương pháp mạng hóa giải dân tộc cao hơn nữa và thiết dụng hơn” tuy vậy lại mang lại rằng: “Cách mạng làm phản đế và giải pháp mạng thổ địa bắt buộc đồng thời tiến, không thể chiếc làm trước mẫu làm sau”.

Từ quan lại điểm lãnh đạo này, Đảng ta đã xác minh tính hóa học của cách mạng vn giai đoạn này là biện pháp mạng hóa giải dân tộc, đấy là nhiệm vụ cấp cho bách, quan tiền trọng số 1 của giải pháp mạng Việt Nam. Chính vì thế Hội nghị chủ trương tạm thời gác khẩu hiệu “Đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất mang đến dân cày”, thay bằng khẩu hiệu: “Tịch thu ruộng đất của lũ đế quốc cùng Việt gian chia cho nông dân nghèo, phân chia lại ruộng đất cho công bằng, giảm địa tô, bớt tức”.

Hội nghị đi tới một quyết định cực kì quan trọng: giải quyết và xử lý vấn đề dân tộc bản địa trong cỡ từng nước, cốt làm sao để thức tỉnh được ý thức dân tộc của mỗi nước trên bán đảo Đông Dương. Hội nghị chủ trương thành lập và hoạt động ở từng nước một khía cạnh trận dân tộc thống độc nhất rộng rãi. Ở nước ta mặt trận này được đem tên là: “Việt nam Độc lập liên minh (gọi tắt là Việt minh). Các tổ chức quần bọn chúng yêu nước kháng đế quốc được thành lập trước đây đầy đủ thống nhất đem tên là: Hội cứu vớt quốc”, như Hội nông dân cứu quốc, Hội người công nhân cứu quốc, Hội đàn bà cứu quốc, Hội bạn teen cứu quốc, Hội Phụ lão cứu giúp quốc, Hội Nhi đồng cứu quốc… và toàn bộ các Hội cứu quốc các tham gia là member của Việt Minh. Đối với Lào, họp báo hội nghị chủ trương thành lập Mặt trận Ai Lao tự do đồng minh và đối với Campuchia thì lập chiến trận Cao Miên hòa bình đồng minh. Trên cơ sở thành lập và hoạt động mặt trận sinh hoạt mỗi nước sẽ thành lập và hoạt động mặt trận phổ biến của bố nước là Đông Dương Độc lập đồng minh.

Các dân tộc bản địa trên bán hòn đảo Đông Dương phần nhiều chịu thống trị của đế quốc Pháp, phân phát xít Nhật cho nên phải câu kết thống độc nhất vô nhị lực lượng để tấn công đuổi quân thù chung. Vấn đề dân tộc sống bán hòn đảo Đông Dương bây giờ là sự việc tự do độc lập của từng dân tộc. Vì vậy Hội nghị tw 8 xác định hết mức độ tôn trọng với thi hành đúng quyền dân tộc tự quyết đối với các dân tộc bản địa ở Đông Dương. Sau khoản thời gian đánh xua được Pháp, Nhật thì: “Các dân tộc bản địa sống trên cõi Đông Dương sẽ phụ thuộc vào ý muốn tổ chức thành liên bang cùng hòa dân nhà hay đứng riêng thành dân tộc quốc gia tùy ý”, “Sự trường đoản cú do độc lập của các dân tộc sẽ được thừa nhận và coi trọng”.

Hội nghị đưa ra quyết định phải xúc đánh tác sẵn sàng khởi nghĩa vũ trang và coi đây là nhiệm vụ trung chổ chính giữa của Đảng và của quần chúng ta trong quy trình tiến độ hiện tại. Họp báo hội nghị đã xác định 4 đk cho khởi nghĩa vũ trang chiến thắng và xác định 6 trách nhiệm phải thực hiện để củng cố, tăng cường, cải cách và phát triển mở rộng lớn lực lượng phương pháp mạng trong toàn nước đủ mức độ để thực hiện và củng cố thắng lợi của cuộc khởi nghĩa vũ trang.

Hội nghị trung ương 8 đã cải tiến và phát triển sáng tạo thủ tục khởi nghĩa vũ trang phương pháp mạng khi đưa ra chủ trương thực hiện khởi nghĩa từng phần giành tổ chức chính quyền từng địa phương mở đường tiến lên tổng khởi nghĩa.

Hội nghị trung ương 8 đã đề ra nhiệm vụ xây cất Đảng khiến cho Đảng đủ năng lượng lãnh đạo sự nghiệp bí quyết mạng giải hòa dân tộc. Đảng là fan lãnh đạo người tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Đến hội nghị Trung ương 8 (tháng 5/1941), Đảng ta đã hoàn hảo sự gửi hướng chỉ đạo chiến lược phương pháp mạng được nêu ra từ họp báo hội nghị Trung ương 6 tháng 11/1939. Đó là sự việc chuyển phía chiến lược tiến hành đồng thời hai trọng trách chiến lược phản bội đế cùng phản phong sang thực hiện chiến lược giải phóng dân tộc, chỉ tập trung lực lượng toàn dân tộc giải quyết cho được một vụ việc cấp bách với quan trọng bậc nhất là tấn công đổ giai cấp của đế quốc Pháp-Nhật, giành tự do hoàn toàn mang lại Tổ quốc.

Từ khẳng định đúng xích míc cơ bạn dạng chủ yếu, đến chỉ rõ quân thù chủ yếu là đế quốc Pháp - Nhật, họp báo hội nghị đã xác minh rõ tính chất của cuộc biện pháp mạng là giải pháp mạng hóa giải dân tộc, lực lượng triển khai cuộc cách mạng này là toàn dân Việt Nam bao hàm mọi tầng lớp, mọi tổ chức chính trị, số đông giai cấp, đông đảo tôn giáo, dân tộc, đông đảo lứa tuổi được tập thích hợp trong mặt trận dân tộc bản địa thống tuyệt nhất phản đế với tên gọi Mặt trận vn Độc lập đồng minh. Đảng cộng sản Đông Dương là member của Việt Minh và là hạt nhân chính trị chỉ đạo Việt Minh. Hội nghị Trung ương 8 đã quyết định phương thức cách mạng giải phóng dân tộc bản địa là khởi nghĩa vũ trang từ khởi nghĩa tranh bị từng phần. Giành tổ chức chính quyền ở từng địa phương sẵn sàng lực lượng đón thời cơ tiến cho tới tổng khởi nghĩa giành tổ chức chính quyền trong cả nước.

Đường lối kế hoạch cách mạng giải phóng dân tộc bản địa của họp báo hội nghị Trung ương 8 là sự khẳng định bước cứng cáp vượt bậc của Đảng ta trong lãnh đạo bao gồm trị, trong đổi mới tư duy về kiến tạo đường lối cứu vãn nước, trong vấn đề mài sắc vũ khí từ chỉ trích Bolshevik nhằm vượt qua bệnh dịch ấu đau trĩ nội trĩ ngoại “tả” khuynh, căn bệnh giáo điều dập khuôn sản phẩm công nghệ móc…

Đường lối chiến lược cách mạng giải phóng dân tộc của Nghị quyết họp báo hội nghị Trung ương 8 (tháng 5/1941) là ngọn đèn trộn soi sáng, là ngọn cờ chỉ đường chỉ lối mang đến toàn dân ta giành thành công vĩ đại trong giải pháp mạng tháng Tám năm 1945, lập nên nước nước ta Dân nhà cộng hoà ni là nước cùng hoà làng hội công ty nghĩa Việt Nam.

chuyên mục Chính trị bao gồm trị - xây dừng Đảng hoạt động vui chơi của lãnh đạo đảng cùng nhà nước thực tiễn - kinh nghiệm Quốc phòng kiến thiết đảng kinh tế Đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch văn hóa truyền thống - xã hội Quốc chống - bình yên - Đối ngoại nghiên cứu và phân tích - Trao đổi tin tức lý luận phản hồi Sinh hoạt tư tưởng Trang địa phương Tiêu điểm trang doanh nghiệp các bài chuyên luận giành giải Búa liềm rubi Năm 2018 Năm năm 2016 Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh 50 năm tiến hành theo di chúc quản trị Hồ Chí Minh Tổng công ty Điện lực miền bắc ĐẤU THẦU sở hữu SẮM QUÁN TRIỆT VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG HỘI THẢO KHOA HỌC vận động đối nước ngoài Tìm
phân mục Chính trị chính trị - gây ra Đảng hoạt động vui chơi của lãnh đạo đảng với nhà nước trong thực tiễn - tay nghề Quốc phòng thành lập đảng tài chính Đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch văn hóa - xã hội Quốc phòng - bình yên - Đối ngoại phân tích - Trao đổi tin tức lý luận phản hồi Sinh hoạt tứ tưởng Trang địa phương Tiêu điểm trang doanh nghiệp các bài chăm luận giành giải Búa liềm tiến thưởng Năm 2018 Năm 2016 Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng học hành và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 50 năm tiến hành theo di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh Tổng công ty Điện lực khu vực miền bắc ĐẤU THẦU thiết lập SẮM QUÁN TRIỆT VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG HỘI THẢO KHOA HỌC vận động đối nước ngoài Tìm
Tạp chí cộng sản: Những đoạn đường phát triển

Chương I: tập san Đảng từ bỏ 1930 mang đến 1945


Dưới đó là những nét thiết yếu về những tạp chí đó.

TẠP CHÍ ĐỎ

Trong khẩu ca đầu của tạp chí Đỏ tiên phong hàng đầu ghi rõ:

“1. Tập san này sau sẽ tiếp tục in mãi, hoặc những hoặc ít, hoặc một tuần, hoặc 10 ngày, nửa tháng, không tốt nhất định.

2. Tài liệu trong tạp chí: hoặc là biện pháp làm việc, hoặc là kinh nghiệm cách mạng những nước, hay là tin tức vậy giới, hoặc là phê bình các bước của mình, v.v.. Sẵn gì in nấy.

3. Trách nhiệm các cơ quan so với tạp chí:

a) Đem làm cho tài liệu huấn luyện và phân tích cho đảng viên.

b) mang tài liệu trong này nhưng mà làm báo.

c) bài xích nào nên truyền bá cho phần lớn quần bọn chúng thì kiếm giải pháp in thêm ra.

d) Xem chỗ nào có chổ chính giữa đắc, chỗ nào khó hiểu, chỗ nào nên sửa đổi, ở đâu không thích hợp với hoàn cảnh riêng của địa phương mình, v.v.. Thì cần phê bình, yêu cầu hỏi.

Nói tóm lại là các bạn hữu phải hết sức truyền bá và giúp cho tạp chí được hoàn toàn và vạc triển”.

*
Sau khẩu ca đầu, tập san Đỏ tiên phong hàng đầu dành toàn thể nội dung nói về bí mật trong công tác. Với lối viết ngắn, gọn, theo lối đặt thắc mắc và trả lời, bài bác “Bí mật công tác”, đăng xuyên suốt 12 trang báo sẽ đề cập đến những vấn đề: vị sao bắt buộc bí mật; vì sao những cơ quan hay bị bắt; các khuynh phía sai lầm so với vấn đề giữ túng mật. Tiếp đó nội dung bài viết nêu rõ 12 điều mực thước của quá trình bí mật, cùng nêu vắn tắt 10 cách bí mật cần lưu lại ý, phải tùy hoàn cảnh, tùy cơ ứng trở nên cho khéo.

Số 2 cũng có 12 trang. Xung quanh bìa đề thương hiệu là “Xuân hoa thu nguyệt”, nhằm mục tiêu đánh lạc hướng lũ mật thám. Tuy vậy, khởi đầu trang 1 vẫn ghi rõ tạp chí Đỏ số 2. Số này dành toàn thể 12 trang đăng bài viết về tay nghề bãi công xe năng lượng điện ở Thượng Hải, nói đến các vấn đề: lý do bãi công; đầy đủ điều khốn nạn(2) và cách đối phó; những ý kiến sai về cuộc kho bãi công; đều điều chiến thắng về chính trị;... Nội dung bài viết cũng đã đặt ra bảy ghê nghiệm trong những khi bãi công.

Bài vật dụng hai viết về cách rải truyền đối kháng và phạt sách báo. Sau thời điểm nói rõ tính chất quan trọng đặc biệt của việc rải truyền đối kháng và vạc sách báo, bài viết đã nêu hồ hết khuyết điểm của cá nhân các đảng viên và rất nhiều khuyết điểm của các tổ chức đảng trong công việc đó. Tiếp đó trình diễn các giải pháp làm và cách tổ chức việc phạt hành.

Tạp chí Đỏ số 3 còn tồn tại mục tin tức, báo tin ngắn gọn về Đại hội đại biểu cả nước của công nông Philíppin, tin về đại hội công nông các dân tộc da black ở châu Phi cùng châu Mỹ, tin về cuộc bãi thực của người công nhân máy gai ở Pháp và người công nhân máy tua ở Thượng Hải.

Tạp chí Đỏ số 9 bao gồm 6 trang, chỉ gồm một bài viết về nhà máy ủy viên hội. Sau khi giải thích rõ “Công xưởng ủy viên hội là nhóm tất cả các công nhân trong một xưởng (bất kỳ sẽ hiểu tuyệt là chưa biết giai cấp) lại thành một đoàn thể, cùng mọi người trong nhà đứng vào một trong những mặt trận để mưu ích lợi chung cho nhau, ... Là lợi dụng cách chiến đấu để đào tạo cho toàn bộ công nhân, làm cho người rụt rè cũng tấn tới, tạo nên họ đầy đủ hiểu chân thành và ý nghĩa chính trị và giai cấp đấu tranh”; bài xích báo vẫn đề cập tiếp các vấn đề: nhà xưởng ủy viên hội và hành vi ủy viên hội; ai lãnh đạo công xưởng ủy viên hội; cách tổ chức và quá trình công xưởng ủy viên hội; cách tạo nên công xưởng ủy viên hội phạt triển; trọng trách công xưởng ủy viên hội hiện giờ và về sau.

*

Theo lời ghi trong hồ sơ lưu trữ của thế giới cộng sản thì tạp chí Đỏ được xuất phiên bản ở Trung Quốc.

Căn cứ vào nội dung đầy đủ số tạp chí Đỏ còn lưu lại được, nói theo một cách khác rằng, tập san đã ra mắt một biện pháp sơ giản những vấn đề lý luận (ví dụ vụ việc tư sản dân quyền cách mạng), trình bày những kinh nghiệm hoạt động cách mạng (như tay nghề cuộc đình công ở Thượng Hải), hoặc gợi ý một phương pháp có khối hệ thống các mặt công tác làm việc (ví dụ bài toán giữ túng mật, công tác rải truyền đối chọi và sản xuất báo…). Trong thời điểm đầu Đảng vừa bắt đầu thành lập, đa số cán bộ, đảng viên còn bỡ ngỡ trong hoạt động, lại chưa hiểu biết những gì mấy về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tạp chí Đỏ đang có tính năng tích rất trong vấn đề hướng dẫn nhấn thức, phía dẫn công tác cho cán bộ, đảng viên. Tuy về ngôn từ và hiệ tượng còn đơn giản, do đề xuất thích ứng với điều kiện Đảng mới thành lập và hoạt động và còn vận động bí mật, tạp chí Đỏ đã mang ý nghĩa chất một tạp chí lý luận của Đảng, ở vị trí nó không làm trọng trách thông tin như các tờ báo mà hầu hết nó lý giải nhận thức, nâng cao trình độ hiểu biết trong vận động cách mạng.

TẠP CHÍ CỘNG SẢN (1931)

Tháng 10-1930, hội nghị lần trước tiên của trung ương Đảng đã thông qua Luận cương bao gồm trị của Đảng với cử ra Ban Chấp hành trung ương Đảng, do bạn bè Trần Phú có tác dụng Tổng bí thư. Hội nghị cũng đã đưa ra quyết định đổi thương hiệu Đảng là Đảng cộng sản Đông Dương. Sau hội nghị ít lâu, trung ương Đảng xuất bạn dạng Tạp chí cộng sản rứa cho tập san Đỏ.

Tạp chí cộng sản gồm tiêu đề “Cơ quan liêu của Đảng cùng sản Đông Dương”. Bây giờ ở Cục tàng trữ (thuộc Văn phòng trung ương Đảng) còn duy trì được số 1.

Bây giờ đồng hồ chánh là dịp Đảng đương dự bị khai giảng đại hội, những các bước đã nói ra bên trên lại cần được làm một phương pháp rất náo nhiệt. Thế cho nên hết thảy đảng viên đầy đủ phải nhiệt huyết tham gia vào công tác của Tạp chí cộng sản, bắt buộc thường tuyên bố ý kiến, góp kinh nghiệm và đàm đạo các vụ việc quan trọng, tự chỉ trích, …

...Một điều mà những đảng viên nên xem xét là Tạp chí cộng sản cốt để riêng đến đảng viên chớ chưa hẳn là một chiếc cơ quan tiền tuyên truyền mang lại quần chúng”.

Tiếp “Lời nói đầu”, Tạp chí cộng sản đăng bài xích “Vấn đề tổ chức triển khai công hội”. Sau thời điểm định rõ hội đồng là gì cùng nêu rõ địa điểm của công hội trong giải pháp mạng, bài xích báo đã reviews Nghị quyết của Đại hội Quốc tế hội đồng đỏ (họp tháng 7-1930) về vấn đề hội đồng ở Đông Dương ... Bài xích báo đã và đang nêu rõ: để triển khai nghị quyết đó thì cần chống các xu thế sai lầm, như xu hướng tài chính cho rằng chỉ tranh đấu tài chính mà thôi; xu hướng phân biệt tranh đấu tài chính với tranh đấu bao gồm trị; xu thế công hội biệt phái chỉ tổ chức những công nhân hăng hái giác ngộ. Bài xích báo đặt ra nhiệm vụ phải trở nên tân tiến công hội mau với rộng thì “vô sản ách thống trị mới có thể lãnh đạo đến dân cày với hết thảy quần bọn chúng lao khổ tranh đấu nhằm cướp cơ quan ban ngành về công nông”.

*

Tiếp theo, tập san đăng quyết nghị của Đại hội Quốc tế hội đồng đỏ lần thiết bị năm về trọng trách vận động công nhân sinh hoạt Đông Dương”.

Trong bài xích “Lời bàn về tổ chức”, sau thời điểm phê phán phần đông nhận thức sai lạc về công tác tổ chức triển khai như phân ra những tổ chức trên dưới từng bậc, xếp loại một cách máy móc như Đảng thì xếp số 1, Hội phản nghịch đế số 2, công hội số 3, Nông hội số 4, Hội cứu vớt tế số 5, ... Hoặc đến rằng, mỗi cá nhân chỉ được vào trong 1 tổ chức, cần yếu từ lớp trên tụt xuống lớp dưới,..., bài bác báo sẽ nêu rõ công hội, nông hội, hội phản bội đế, cứu vãn tế đỏ phần đông là các tổ chức quần bọn chúng để đấu tranh giải pháp mạng, “cái nào cũng có ích, có giá trị, chiếc nào cũng có thể có trường hoạt động vui chơi của nó, cái này giúp dòng kia, cái kia giúp dòng nọ”. Một người rất có thể có chân trong không ít tổ chức. Các tổ chức tất cả mối contact với nhau. Những hội quần chúng quây quần mang Đảng, noi theo tuyến phố mà Đảng sẽ vạch ra. Sự khác biệt giữa Đảng và tổ chức triển khai quần bọn chúng là ở vị trí, nhiệm vụ, tính chất mỗi mẫu trong bí quyết mạng. “Đảng cùng sản khác những hội tương tự như cái trục xe so với vành xe, nghĩa là như trung tâm đối với chung quanh. Đảng lại khác các hội như cỗ tham mưu đối với toàn cục đội quân, vì chưng vậy nhưng mà về mặt đường tổ chức, Đảng chẳng thể rộng hơn những hội, các hội phải có đặc thù quần chúng, tức thị rộng hơn Đảng ...”.

Trong số 1 còn có bài “Cần phải mở rộng việc tự chỉ trích vào Đảng”. Từ các kinh nghiệm lịch sử dân tộc của trào lưu cách mạng trái đất và của các đảng anh em, bài báo chỉ rõ phải biết tự chỉ trích thì Đảng bắt đầu trở nên dạn dĩ được. Sau khi nêu rõ những điều kiện quan trọng để làm tốt việc tự chỉ trích, bài bác báo viết: “Nếu ko mở sự trường đoản cú chỉ trích trong Đảng thì biết lấy gì nhưng rõ các điều lỗi lầm từ xưa đến nay; nếu không tồn tại tự chỉ trích thì biết tìm phương kế gì mà chữa hầu như điều tội trạng ấy. Đảng của họ là đảng của vô sản kẻ thống trị cách mạng, mang đến nên họ không sợ cơ mà không nói đông đảo sự sai trái của chúng ta... ý muốn cho phần nhiều điều sai lầm lỗi lạc về trước bởi thế những bài học kinh nghiệm chung mang đến hết thảy đảng viên nhằm mau sửa đổi thì những điều từ bỏ chỉ trích bắt buộc đăng vào tập san này. Thế cho nên các đồng chí phải quánh biệt để ý về vụ việc ấy và viết vào Tạp chí cùng sản”.

Qua số 1, có thể thấy rằng so với Tạp chí Đỏ, Tạp chí cùng sản bao gồm nội dung phong phú và đa dạng hơn, đa dạng và phong phú hơn. Ngoài việc đăng một số trong những văn kiện và bài xích dịch, như trên đang trình bày, Tạp chí cùng sản đã gồm những bài viết có so sánh lý luận ở mức cao hơn. Vấn đề dùng lý luận và dùng đều cơ sở thực tiễn để tranh đấu chống đa số nhận thức, những xu thế tư tưởng sai trái cũng rõ rệt hơn. Tạp chí cộng sản vẫn đề cập số đông vấn đề quan trọng trong buổi giao lưu của Đảng, như sự việc tổ chức, câu hỏi tự phê bình trong Đảng, công tác làm việc vận cồn công nhân. Kế bên ra, bài bác dịch báo cáo của bạn hữu Xta-lin đã cung ứng cho cán bộ, đảng viên phần đông hiểu biết quan trọng về tình trạng thế giới. Như vậy, dù chỉ trong một số, Tạp chí cộng sản đã miêu tả một bước chuyển biến mới trong vượt trình cải tiến và phát triển tạp chí Đảng, sẽ thể hiện rõ rệt là cơ quan lý luận và thiết yếu trị của Đảng. Điều đó xuất phát điểm từ sự trưởng thành và cứng cáp bước đầu của Đảng ta cùng của trào lưu cách mạng to lớn trong cả nước sau lúc Đảng được thành lập.

TẠP CHÍ BÔNSƠVÍC

Năm 1934, Ban chỉ đạo hải ngoại của Đảng (hồi đó gọi là Ban chỉ huy ở ngoại trừ của Đảng) được thành lập, với trách nhiệm thống nhất các tổ chức đảng sẽ được thiết kế và xây dựng lại ngơi nghỉ trong nước, phục hồi những tổ chức bị địch phá vỡ với xây dựng đại lý mới, huấn luyện và đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, chuẩn bị Đại hội Đảng. Mon 6-1934, Ban chỉ huy ở không tính nước của Đảng vẫn họp với đại biểu các đảng cỗ trong nước nhằm thống nhất buổi giao lưu của Đảng vào phạm vi cả nước.

Ban chỉ huy ở ko kể nước của Đảng cũng ra quyết định xuất bạn dạng Tạp chí Bônsơvíc, với tiêu đề “Cơ quan triết lý của Ban lãnh đạo ở xung quanh của Đảng cùng sản Đông Dương (phân cỗ của thế giới cộng sản)”. Đồng chí Hà Huy Tập được phân công chỉ đạo công tác tuyên truyền cổ rượu cồn kiêm Tổng chỉnh sửa Tạp chí Bônsơvíc. Sau Đại hội I của Đảng (tháng 3-1935), tiêu đề ấy được biến thành “Cơ quan triết lý của Đảng cộng sản Đông Dương”. Theo một số công trình nghiên cứu và phân tích về báo chí cách mạng đang công bố, trường đoản cú số đầu cho tới số 10, tạp chí Bônsơvíc ra các đặn hằng tháng, không rõ vì sao một năm sau, từ tháng 2-1935 cho tháng 2-1936 new ra số 11. Từ bỏ số 11 đến số 15 lại ra hồ hết hằng tháng (số 12 ra tháng 3-1936, số 13 ra tháng 4-1936, số 14 ra mon 5-1936 với số 15 ra tháng 6-1936). Số 16 mang lại tháng 9-1936 new ra.

*
Đến nay, cũng không biết tạp chí ra được từng nào số. Cục tàng trữ Trung ương hiện giữ lại được tạp chí Bônsơvíc số 10, số 15, số 16 và một trong những tài liệu bởi tiếng Pháp của mật thám viết về số 11, số 12, số 13(3).

Dưới đây, shop chúng tôi giới thiệu tập san Bônsơvíc theo đông đảo tài liệu hiện tại có.

Số 10 ra mon 2-1935, có 47 trang. Khởi đầu là bài “Công tác vào sáu tháng vừa qua”. Sau khi nhắc lại quá trình phục vụ Đảng tự sau ngày trung ương bị vỡ do sự đánh phá của địch, bài báo đang điểm lại tình trạng tổ chức của Đảng, tình trạng các báo chí truyền thông của Đảng, thực trạng vận cồn thanh niên, công nhân, nông dân, phụ nữ, binh lính, buổi giao lưu của Hội bội nghịch đế đồng minh, của Hội cứu vớt tế đỏ, phong trào đấu tranh của quần chúng. Bài bác báo xác minh công tác của Đảng gồm nhiều thắng lợi do mức độ tranh đấu của toàn Đảng, do đường lối đúng mực của Đảng và vì chưng sự tin tưởng của quần chúng. Tuy thắng lợi nhiều nhưng khuyết điểm chưa hẳn ít. Bài xích báo kết luận: nhiệm vụ của tất cả các bằng hữu là phải nhiệt huyết tham gia việc chuẩn bị cho Đại hội, phải sửa chữa những không đúng lầm, tương khắc phục phần đông khuyết điểm, có tác dụng cho thế lực của Đảng càng tăng, trào lưu quần bọn chúng càng mạnh.

Tiếp kia là bài xích “Trước lúc Đại hội Đảng, phải nghiên cứu bạn dạng Chương trình hành vi của Đảng một cách thế như thế nào ?”. Sau khi khẳng định bạn dạng Chương trình hành động của Đảng là một trong tài liệu khôn xiết quan trọng, là kim chỉ nam hành vi của toàn Đảng với của phong trào cách mạng cả nước, mặc dù ra đời hồi tháng 6-1932 dẫu vậy vẫn có rất đầy đủ giá trị là văn khiếu nại dự thảo cho Đại hội Đảng, bài xích báo đang phê phán hồ hết thái độ không đúng so với chương trình đó, nêu rõ trách nhiệm của các đảng bộ so với việc bàn thảo chương trình đó, bên cạnh đó hướng dẫn phương pháp thức bàn thảo để sẵn sàng cho Đại hội Đảng.

Bài “Công tác của những đảng cỗ ở miền nam từ 1933 cho 1934” kể đến các vấn đề: quá trình cải tạo các đảng bộ; gây dựng lại hệ thống của Đảng; khiếp nghiệm tổ chức triển khai đảng viên và quần chúng; quần chúng tranh đấu; tuyên truyền... Bằng những số liệu, những tứ liệu cố gắng thể, bài báo chỉ rõ từ 1931 cho 1934, không tồn tại giờ phút nào nhưng Đảng cùng sản chết như tình địch ngày hay rêu rao, còn trào lưu đấu tranh của quần chúng thì càng ngày được phục hồi. Khi kể đến công tác làm việc tuyên truyền, bài bác báo đã cung ứng nhiều tư liệu quý về hoạt động vui chơi của các sách báo, các tạp chí biện pháp mạng nghỉ ngơi miền Nam. Trong từng mặt buổi giao lưu của Đảng, sát bên những ưu điểm, bài bác báo cũng đặt ra những khuyết điểm, tồn tại. Bài bác báo này, cùng với bài bác “Công tác trong sáu tháng vừa qua” đăng sinh hoạt trang 1 của tập san là những bốn liệu quý về mặt lịch sử vẻ vang Đảng.

Bài “Một vài xu hướng sai lầm về mặt phản đế đồng minh và phụ nữ vận động” sẽ phê phán xu thế coi nhẹ việc tổ chức những hội bội phản đế và coi nhẹ công tác làm việc vận động phụ nữ.

Bài “Năm năm yên ổn Bái bạo động” đang trình bày quy trình của cuộc bạo động; các giai cấp đối cùng với cuộc bạo động,… bài xích báo nêu rõ: “Bạo hễ Yên Bái mặc dù bị thua kém nhưng cũng tạo nên đế quốc Pháp và đàn chân tay của chúng đề nghị lo mang đến nền thống trị tách lột. đảo chính Yên Bái cũng là một trong những chương lịch sử đặc biệt quan trọng trong lịch sử cách mạng giải hòa ở xứ Đông Dương, với cũng là một kinh nghiệm rất lôi cuốn cho công nông Đông Dương sau đây vậy”. Bài xích báo đã và đang nói rõ những sai lầm của vn quốc dân đảng khiến cho cuộc đảo chính bị thất bại.

Bài “ủng hộ giải pháp mạng Xiêm” điểm lại những chiến thắng của cách mạng Xiêm trong 3-4 năm, sự bầy áp của những thế lực nỗ lực quyền Xiêm từ sau cuộc bao gồm biến của đàn quân phiệt năm 1932, nhất là việc bắt bớ hơn 150 người vừa xảy ra. Bài xích báo đã nêu ra những việc làm của Đảng cộng sản Đông Dương nhằm ủng hộ phương pháp mạng Xiêm, phòng khủng bố trắng ngơi nghỉ Xiêm.

Bài “Cách mệnh tranh đấu của dân tộc bản địa Thổ” cho thấy thêm phong trào đương đầu của dân tộc Thổ sống thượng du Bắc Kỳ đã lên rất cao và có không ít kinh nghiệm tốt. Để đối phó lại, đàn đế quốc đang tìm giải pháp khủng bố bắt bớ khoảng 200 người. Bài xích báo kêu gọi các địa phương kết hợp đấu tranh ủng hộ trào lưu cách mạng của những dân tộc thiểu số, đòi trả ngay 200 tín đồ bị bắt, tổ chức triển khai lạc quyên hỗ trợ những fan bị bắt.

Bài “Công hội vận tải (1934)” điểm lại tình hình các hội đồng đỏ, mục đích của hội đồng trong các cuộc tranh đấu quần chúng vừa qua, cùng những sai lạc chính trong công tác vận rượu cồn công nhân. Trên cơ sở thực trạng đó, bài xích báo đã đặt ra bảy nhiệm vụ cần thiết để chuyển làn sự chỉ huy của Đảng đối với công hội.

Bài “Vấn đề công hội ở C.B.”, sau khi phân tích những nguyên nhân sai lầm khiến cho Đảng cỗ tỉnh C.B. Không lãnh đạo xuất sắc những nông hội vì chưng mình tổ chức ra, đã đưa ra những phương châm quan trọng mà Đảng bộ C.B. Cần triển khai để kịp thời bổ cứu tình hình.

Số 11, theo tài liệu của mật thám Pháp, có các bài chính viết về Đại hội VII của quốc tế cộng sản với về chiến trường nhân dân kháng đế quốc ở Đông Dương.

Số 12, hiện chỉ còn bản nội dung cầm tắt do mật thám ghi bởi tiếng Pháp, gồm 15 bài, trong khi có phần gắn thêm chính những sai sót ở các số trước. Trong các 15 bài, có những bài sau đây đáng chú ý:

- Chống cơ chế biệt phái. Bài bác này phê phán đầu óc khiêm tốn hòi, lôi kéo cán bộ, đảng viên tiến hành đúng nghị quyết của Đại hội Đảng mon 3-1935 bằng phương pháp đi sâu vào quần chúng, tổ chức và trả lời quần bọn chúng đấu tranh. Không có quần chúng thì các khẩu hiệu của Đảng sẽ chỉ với những ngôn từ trống rỗng, cần yếu được thực hiện. Từ thực tế của thực trạng Đảng và các tổ chức quần chúng, bài báo đã phân tích cũng chính vì Đảng không cách tân và phát triển được, nguyên nhân chính là do cán bộ, đảng viên không hướng tới quần chúng.

Bài này đã có được mật thám Pháp dịch toàn văn ra giờ Pháp.

- Tham luận của bạn bè Hải An(4) tại Đại hội VII của quốc tế cộng sản.

- 8-3 - Ngày thiếu nữ quốc tế.

- kỷ niệm Công thôn Pa-ri.

- Những biến hóa ở Liên Xô.

- Giành chính quyền, …

Số 15 ra mon 6-1936, có 47 trang. Mở màn là bài “Mặt trận dân bọn chúng thống độc nhất vô nhị tranh đấu phản bội đế” đề cập đến những vấn đề: do sao phải khởi tạo mặt trận thống nhất; tay nghề mặt trận thống độc nhất vô nhị tranh đấu; phần lớn xu hướng sai trái trong hàng ngũ Đảng ta về chiến trường phản đế. ở đầu cuối bài báo nêu rõ những việc cần làm.

Bài “Chính sách chủ quyền của Đảng Bônsơvíc” thuật lại mẩu chuyện giữa bằng hữu Xta-lin cùng Hô-uốt. Qua câu chuyện, bằng hữu Xta-lin vẫn phân tích rõ sự nguy hại của chiến tranh, những nguyên nhân dẫn cho chiến tranh, đồng thời lý giải rõ công ty nghĩa làng mạc hội, trình bày rõ Hiến pháp bắt đầu của chính phủ nước nhà Xô-viết.

Bài “Những sự thay đổi trong công tác của Đảng cộng sản Tàu” trích dịch từ bài của vương Minh, đại biểu của Đảng cùng sản trung quốc tại nước ngoài cộng sản, nêu rõ các cơ chế của Đảng cộng sản Trung Hoa trong các vùng Xô - viết.

Bài “Chính sách ko triệt nhằm của vn quốc dân đảng” thuật lại một cuộc trao đổi chủ ý giữa một người cộng sản cùng một cán bộ lãnh đạo của nước ta quốc dân đảng về sự việc Mặt trận thống tốt nhất phản đế ngơi nghỉ Đông Dương với ở xung quanh nước. Qua cuộc trao đổi chủ kiến đó thấy rõ những sai lạc trong cơ chế của vn quốc dân đảng.

Ngoài ra, tập san Bônsơvíc số 15 còn có bài đề cập mang đến nỗi khổ của fan nông dân Đông Dương và một trong những bài nhằm mục đích đấu tranh chống lũ quốc gia cải lương. Cuối số bao gồm mục tin tức vắn tắt về phong thái mạng núm giới.

Số 16 được khởi đầu bằng bài “Đối cùng với Đông Dương quốc dân hội nghị”. Sau khi nêu rõ vào toàn Đông Dương đã bước đầu có trào lưu Mặt trận dân chúng phản đế, bài bác báo vẫn đề cập những nhiệm vụ cần làm cho của bạn cộng sản để khích lệ và lãnh đạo phong trào đó.

Bài “Mặt trận quần chúng. # phản đế sinh sống Tàu” trình diễn hoàn cảnh, nguyên nhân ra đời cùng những chiến thắng bước đầu của mặt trận nhân dân kháng Nhật ở Trung Quốc.

Tạp chí Bônsơvíc số 16 còn có nội dung bài viết về thắng lợi của Liên Xô nhân kỷ niệm lần trang bị 19 biện pháp mạng mon Mười Nga, và bài viết về cuộc binh đao ở Tây Ban Nha.

Hiện nay, chúng ta chưa tìm kiếm lại được không thiếu thốn các số của tập san Bônsơvíc. Mặc dù vậy, với những tứ liệu hiện tất cả về Tạp chí, chúng ta thấy tạp chí Bônsơvíc đã tất cả những bài xích phản ánh phong trào cách mạng ở các miền vào nước, biểu dương những kết quả công tác của những đảng bộ, mặt khác uốn nắn, phê phán những quan điểm tư tưởng sai trái của cán bộ, đảng viên. Tạp chí đã đóng góp phần đắc lực vào việc chuẩn bị Đại hội lần thứ nhất của Đảng. Sau Đại hội này, tạp chí tuyên truyền tập trung cho những nghị quyết của Đại hội. Tạp chí cũng tuyên truyền mang đến Nghị quyết Đại hội VII của quốc tế cộng sản, đóng góp phần tích cực phát động phong trào Mặt trận dân chủ ở Đông Dương.

Tạp chí Bônsơvíc đã reviews với chúng ta đọc vn những luận điểm của V.I. Lê-nin về những vấn đề đảng, nông dân, tôn giáo,… Tạp chí đã dịch đăng một trong những bài của các tạp chí của nước ngoài cộng sản và của những đảng anh em. Cuộc chiến tranh bốn tưởng và lý luận chống các khuynh hướng sai lầm và phản hễ được Tạp chí quan trọng coi trọng. Trên tập san Bônsơvíc, đã có những bài bác phê phán công ty nghĩa tờ-rốt-kít, nhà nghĩa cải lương, nhà nghĩa dân tộc bản địa hẹp hòi,... Nhân đa số ngày kỷ niệm bí quyết mạng trên nỗ lực giới, Tạp chí tất cả bài giới thiệu những kinh nghiệm đấu tranh biện pháp mạng và các thành tựu của các đảng anh em.

Tuy chỉ sống thọ được hơn hai năm, mà lại Tạp chí Bônsơvíc đã góp sức vai trò quan trọng trong việc phục sinh cơ sở và hệ thống tổ chức đảng, sẵn sàng cho Đại hội Đảng lần đầu tiên và góp phần quan trọng đặc biệt vào bài toán thống độc nhất Đảng về lý luận, tư tưởng, thiết yếu trị và tổ chức triển khai để chuẩn bị đón cao trào cách mạng mới.

TẠP CHÍ CỘNG SẢN (1941)

Trong trong năm cao trào của mặt trận dân chủ Đông Dương (1936-1939), trung ương Đảng đã ra quyết định xuất bạn dạng tạp chí lý luận. Nghị quyết Hội nghị toàn thể của trung ương Đảng (ngày 29 và 30- 3-1938) ghi rõ : “Ban trung ương cần ra một tạp chí bí mật để giải thích những vụ việc mà những sách báo công khai không thể bàn cho được”. Mặc dù vậy, do thực trạng khó khăn cơ hội bấy giờ, Đảng cần thiết xuất bạn dạng được tập san như sẽ ghi vào Nghị quyết.

Cuối năm 1940, đầu xuân năm mới 1941, tình hình quốc tế với trong nước tất cả những cốt truyện mới. Tháng 6-1940, nước Pháp bị phát-xít Đức chiếm phần đóng. Phát-xít Nhật nhân cơ hội đó xâm chiếm Đông Dương. Thực dân Pháp đầu hàng quân Nhật. Quần chúng Việt Nam quật cường đã nổi dậy chống cả Nhật lẫn Pháp. Tháng 9-1940, nổ ra cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn. Tháng 11-1940, khởi nghĩa nam giới Kỳ. Mon 1-1941, binh phát triển thành ở Đô Lương. Biện pháp mạng Đông Dương vẫn tiến bước tới các thời cơ mới.

Tháng 5-1941, họp báo hội nghị Trung ương Đảng do bạn bè Nguyễn Ái Quốc, đại biểu của quốc tế cộng sản, tập trung và nhà trì họp trên Pắc Bó (Hà Quảng, Cao Bằng). Hội nghị quyết định thành lập và hoạt động Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh) cùng vạch rõ trọng trách trung trung ương của Đảng cùng dân ta cơ hội đó là chuẩn bị khởi nghĩa. Hội nghị cử ra Ban Chấp hành tw chính thức và bầu bạn bè Trường Chinh làm Tổng túng thiếu thư của Đảng.

Cuối tháng 9-1941, Tạp chí cộng sản, cơ sở lý luận và chính trị của tw Đảng do đồng minh Trường Chinh thẳng phụ trách, ra số 1(5).

Một là, ngay gần chín năm sau đó, trong Tạp chí cộng sản (số 1, năm thiết bị nhất), ra mon 7-1950 tất cả viết sinh hoạt lời mở đầu: “Năm 1941, tw Đảng sẽ ra một tờ tập san cũng lấy tên là Tạp chí cộng sản”.

Hai là, một tài liệu của mật thám Pháp đã dịch ra tiếng Pháp mục lục hàng đầu của Tạp chí cùng sản (1941). Trường hợp dịch lại theo tiếng Việt thì phiên bản mục lục kia gồm các phần:

1- Cùng chúng ta đọc

2- hội nghị lần sản phẩm tám của Ban Chấp hành Trung ương.

3- Để thực hiện tổ chức thiết yếu trị mới.

4- Phần phụ lục: gần như tài liệu của Đảng.

5- phân tích và lý giải những từ bỏ ngữ khó.

Tài liệu kia của mật thám Pháp cũng nắm tắt từng bài xích của mục lục nói trên. Bài xích “Cùng chúng ta đọc” đã mở đầu bằng câu “Tạp chí cùng sản là ban ngành lý luận của Đảng ... Tạp chí đã phấn đấu biến cơ quan giáo dục của Đảng, giúp cán bộ đảng viên nắm rõ chính sách, sinh hoạt, sự nghiệp và tổ chức của Đảng”.

Bài “Hội nghị lần lắp thêm 8 của trung ương Đảng” đến biết, hội nghị ra mắt trong hoàn cảnh đặc trưng của Đông Dương (các cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, phái nam Kỳ với Đô Lương bị thất bại; đế quốc Pháp tổ chức một dịp tiến công các lực lượng cùng sản). Hội nghị có mục tiêu định đi ra ngoài đường lối với sách lược của Đảng, tập trung những lực lượng chống đế quốc phổ biến quanh ách thống trị vô sản.

Bài báo cho thấy hội nghị đã xem xét tình trạng một giải pháp khách quan, Đảng quyết định từ bỏ các quan niệm nhỏ hòi, tương khắc phục các sai lầm, khuyết điểm, đưa ra phương hướng thay thế để Đảng không phần nhiều là bạn lãnh đạo bí quyết mạng Đông Dương, mà còn là người đại diện cho toàn thể các dân tộc bản địa ở Đông Dương. Đảng viên yêu cầu làm tròn nhiệm vụ, không sợ phệ bố, không sợ bị tiêu diệt chóc, do tương lai nằm trong về họ.

Đảng bắt buộc bỏ những khẩu hiệu sẽ lỗi thời, nêu cao đa số khẩu hiệu mới: tấn công đổ đế quốc Pháp, Nhật, tấn công đổ Việt gian. Quốc hữu hóa tài sản của đàn đế quốc và bọn Việt gian. Thành lập và hoạt động chính quyền nhân dân cách mạng. Ngày làm cho 8 giờ, có bảo hiểm xã hội. Thủ tiêu hầu như thứ thuế hiện hành, thực hiện đánh thuế theo thu nhập. Chia đất của lũ đế quốc và Việt gian mang đến dân cày cùng binh lính. Nam thiếu nữ bình quyền.

Tổ chức một chiến trận chống Pháp và chống Nhật, phát đụng cao trào cứu giúp nước, xuất bản lực lượng vũ trang. Tóm lại cơ chế mới của Đảng là chính sách “tất cả cho bài toán giải phóng đất nước”.

Tư liệu về số 1, Tạp chí cộng sản (1941) chỉ còn có thế. Sau số 1, Tạp chí tất cả ra những số tiếp theo sau hay không, điều đó chưa xuất hiện tư liệu để khẳng định.

TẠP CHÍ CỘNG SẢN (1943)

Từ đầu năm 1943, sau thành công to phệ của Liên Xô và ở chiến trường Xta-lin-grát và các mặt trận tiếp sau đã đưa cuộc chiến tranh trái đất thứ nhì tới bước ngoặt căn bản, thông tin sự thua không tránh khỏi của bè đảng phát-xít Đức - ý - Nhật. Nắm rõ thời cơ kế hoạch sử, tháng 2-1943, họp báo hội nghị Thường vụ trung ương Đảng nhận thấy cần phải có biện pháp liên quan mau hơn nữa cách mạng toàn nước đi cho tới cao trào. Nhận định rằng phong trào cứu nước vẫn lên khá mạnh mẽ ở nông thôn, cơ mà còn yếu ngơi nghỉ thành thị, tuyệt nhất là ở các thành phố lớn, họp báo hội nghị chủ trương mở rộng Mặt trận Việt Minh, phân phát triển mạnh mẽ phong trào nghỉ ngơi thành thị. Ban hay vụ Trung ương quyết định ra Tạp chí cùng sản, phòng ban lý luận của Ban Chấp hành trung ương Đảng cộng sản Đông Dương, do bạn bè Trường Chinh, Tổng túng thư của Đảng thống trị nhiệm kiêm chủ bút.

Bài “Vấn đề khởi nghĩa - đáng nhớ Xô viết Nghệ An” của đồng minh Trường Chinh viết nhân dịp kỷ niệm lần máy 13 Xô viết tỉnh nghệ an đã phân tích ý nghĩa lịch sử sâu xa, những công dụng tích cực của nó đối với phong trào biện pháp mạng, mặt khác vạch ra các khuyết điểm và sai lạc gây ra thua trận của Xô viết Nghệ An. Từ bỏ những bài học kinh nghiệm của Xô viết Nghệ An, tác giả đã đối chiếu những vụ việc của việc sửa soạn khởi nghĩa chống phát-xít Nhật, Pháp, nêu ra những cách thức cốt yếu làm cho phần đông quần chúng tham gia khởi nghĩa, tạo nên chiến tranh du kích biến thành địa phương khởi nghĩa, tạo cho khởi nghĩa có đặc thù quần chúng, đúng ý nghĩa sâu sắc cách mạng giải phóng dân tộc ...”.

Xem thêm: Thuốc trị rận cho chó tốt nhất, hiệu quả sau 1, thuốc trị ve chó tốt, chính hãng, giá tốt

*

Tạp chí cộng sản số 3 đã biên tập xong, đang sẵn sàng xuất bản thì diễn ra Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Vì chưng vậy, việc xuất bạn dạng tạp chí đề xuất đình lại.

Trong những năm 1945-1946, bởi vì công cuộc gìn giữ chủ yếu quyền, sẵn sàng kháng chiến quá khẩn trương, Đảng ta ko xuất phiên bản tạp chí lý luận. Từ tháng 8-1947 đến tháng 8-1950, Đảng ta lần lượt xuất bản tạp chí nghỉ ngơi nội cỗ và Tạp chí cộng sản.

TẠP CHÍ SINH HOẠT NỘI BỘ

Giữa năm 1947, cuộc loạn lạc của nhân dân ta kháng thực dân Pháp đã giành được những chiến thắng bước đầu. Cuộc chiến tranh du kích vạc triển. Lực lượng tranh bị với ba thứ quân ra đời và ngày càng khủng mạnh. Toàn quốc nhanh chóng ham mê ứng với yếu tố hoàn cảnh vừa sản xuất, vừa chiến đấu. Đội ngũ đảng viên được mở rộng, từ bỏ 5.000 tín đồ sau ngày Tổng khởi nghĩa đã lên đến 20.000 người vào thời điểm cuối năm 1946; 50.000 fan vào cuối năm 1947; 180.000 người vào thời điểm cuối năm 1948. Đội ngũ cán bộ bên cạnh đảng, cán bộ những đoàn thể cũng tăng nhanh. Đảng càng ngày càng phát huy được phương châm lãnh đạo của bản thân mình về những mặt. Trước tình trạng đó, cùng với việc tiến hành nhiều biện pháp tăng nhanh công tác giáo dục, bồi dưỡng cán bộ, tw Đảng đưa ra quyết định xuất phiên bản tạp chí sinh hoạt nội bộ nhằm thỏa mãn nhu cầu yêu cầu của câu hỏi xây dựng Đảng và tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng.

*

Tạp chí ngơi nghỉ nội bộ thành lập tháng 8-1947, với tư bí quyết là “cơ quan liêu trung ương huấn luyện và giảng dạy công tác cùng lý luận”. Nhưng vị hồi bấy tiếng Đảng ko ra công khai, vì vậy trên bìa tiên phong hàng đầu ghi là “của cứu giúp quốc hội”, từ số 2 mang đến số 13 ghi là “của Đoàn thể”, và từ số 14 (ra tháng 2-1949) ghi là “của Đảng”. Tuy không tính bìa ghi “chỉ lưu hành trong Đảng”, dẫu vậy trên thực tế không hề ít cán bộ xung quanh Đảng, đặc biệt là trong giới trí thức cũng tìm phát âm tạp chí. Nhiều đảng viên, lúc tuyên truyền, đã đưa mang đến họ phát âm Sinh hoạt nội bộ. Tạp chí in typô trên giấy khổ 15x22 cm, số trang nhiều ít tùy theo từng số, có số chỉ gồm 28 trang, bao gồm số 46 trang, gồm số 56 trang, và quan trọng đặc biệt số 20, ra mon 2 với 3-1950, dày 102 trang. Giá chỉ mỗi số tập san được ghi ở footer bìa 4 (trừ tiên phong hàng đầu ghi sinh hoạt đầu trang bìa 1). Giá kia tăng giảm tùy theo giá giấy và con số trang in từng số. Số có giá tốt nhất là 3,5 đồng, có 9 số giá chỉ từ 10-20 đồng, số 20 đặc trưng giá 50 đồng.

Tạp chí sống nội bộ do đồng minh Trường Chinh, Tổng túng thư Đảng, thẳng phụ trách. Đồng chí ngôi trường Chinh định ra planer từng số cùng phân công fan viết bài. Tự bạn bè cũng viết tương đối nhiều bài đến tạp chí, có số viết 3-4 bài. Xung quanh bút danh trường Chinh, đồng chí còn dùng cây viết danh Tân Trào. Nhiều đồng minh lãnh đạo không giống của Đảng cũng viết bài xích cho tạp chí: đồng chí Hoàng Quốc Việt với cây viết danh khoảng Nguyên, Việt Dân, bạn bè Võ Nguyên sát với cây bút danh Hồng Nam, đồng chí Lê Đức thọ với cây viết danh Trung Thành, bằng hữu Phạm Văn Đồng với bút danh p. Tô, bè bạn Trần Đăng Ninh với bút danh Tuấn Nguyên, bạn bè Lê Văn Lương với cây viết danh Lê Thu,